Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  wetgeving:
  soortenstandaard huismus
  de gemeente en de huismus
  dak-renovatie
  vogelschroot plaatsen
  omgevingsvergunning
  WABO
  Flora en Fauna wet
  gedragscode groenbeheerGedragscode Bestendig Groenbeheer

Een opdrachtgever of inwoner benadert u, als gemeente-ambtenaar, met het verzoek onderhoud te plegen aan het groen dat aan uw zorg is toevertrouwd.

Of u als inwoner ziet dat er onderhoud aan groen gepleegd wordt, waarbij het u bekend is dat dit groen door huismussen gebruikt wordt. Als schuilplaats, nestgelegenheid, verzamelplaats, slaapplaats, foerageerplaats of plaats om te stofbaden.

Een derde optie is dat u als hovenier benaderd wordt om groenOnderhoud te plegen bij gemeente of bedrijf.

Degene die het werk aan het groen verricht, dient in alle bovengenoemde gevallen de "gedragscode Beheer Groenvoorzieningen" in acht te nemen.Deze gedragscode is een werkinstructie voor het zorgvuldig handelen tijdens het verrichten van bestendig groenBeheer op plaatsen waar vaste rust- en verblijfplaatsen zijn van beschermde flora en fauna, in dit geval van de huismus (Passer domesticus).

De volledige tekst van deze gedragscode Beheer Groenvoorzieningen kunt u hier nalezen:
gedragscode Beheer Groenvoorzieningen.


Samenvatting ervan met betrekking tot de huismus

Bestendig groenBeheer betreft het voortzetten van het (reguliere) groen-onderhoud dat gericht is op behoud van de bestaande situatie. Met andere woorden; de werkzaamheden worden al langer op deze manier uitgevoerd. Daarbij wordt verondersteld dat deze werkzaamheden niet verstorend zijn geweest, of in sommige gevallen misschien zelfs hebben bijgedragen aan de vestiging van in dit geval de huismus. Tevens mogen de werkzaamheden geen nadelige effecten op de aanwezige huismussen hebben.

Indien het gebruikelijke onderhoud niet meer plaatsvindt, of indien het op een andere wijze gaat plaatsvinden, dan is er geen sprake meer van bestendig onderhoud. Dan verandert het leefgebied en kunnen aanwezige soorten verdwijnen.

Als voorbeelden van niet-bestendig beheer worden genoemd:
 • omvorming van een heestervak naar gazon
 • aanbrengen beplanting in een grasberm
 • kappen van een laanbeplanting
 • baggeren (verwijderen van de modderlaag en onderwater herprofileren)
 • dempen van een sloot

Indien er huismussen in de bewuste groenVoorziening hun nest- of verblijfplaats hebben, en de gedragscode wordt nageleefd, hoeven betrokken partijen geen ontheffingsaanvraag voor het beheer per locatie aan te vragen bij het Ministerie van LNV.
Er geldt daarmee een vrijstelling van de ontheffingsplicht.

Ondanks het toepassen van een gedragscode blijft de juridisch beschermde status van soorten ten allen tijde gelden. Het bewust of onbewust verontrusten, beschadigen of doden van beschermde flora en fauna (verwoord in de artikelen 8 t/m 14 van de Flora- en Faunawet, zie bijlage 1) kan tot vervolging leiden.
In dergelijke gevallen zal het om een aansprakelijkheidskwestie gaan waarbij in eerste instantie de veroorzaker aansprakelijk wordt gesteld en wordt beboet door Justitie.


Reikwijdte van de gedragscode
Deze gedragscode is van toepassing op de uitvoering van werkzaamheden in groenvoorzieningen. Het betreft onder meer het beheer van stadsparken, wegbermen, watergangen en laanbeplantingen binnen en buiten de bebouwde kom.


Taakverdeling

Opdrachtgever: Gemeente
De opdrachtgevende gemeente werkt volgens de leidraad behorende bij deze gedragscode. In de leidraad zijn onder meer de volgende items verwoord:
 • Zoneringdocument met kaart waaruit blijkt waar specifieke natuurgebieden liggen (wettelijk beschermd, lokaal waardevol, 0-status).
 • Informatie over de aanwezigheid van bijzondere soorten, beschermingsstatus per soort en hoe deze soorten te beschermen, te behouden of te ontwikkelen (soortbescherming).
 • Beheerplan, werkplan of bestek met daarin de gewenste maatregelen om de terreindoelstelling te bereiken (terreinbeheer).
 • Monitoring en evaluatie.
 • Met LNV afhandelen van calamiteiten waardoor soortbescherming in gevaar is gekomen.

Opdrachtnemer: Gemeentelijke uitvoeringsdienst, aannemer
De uitvoerende partij werkt volgens deze gedragscode, hierin zijn de volgende items uitgewerkt:
 • Aantoonbare deskundigheid op het gebied van flora en fauna in relatie tot het verrichten van onderhoudswerk in het gemeentelijk groen.
 • Toepassen gedragscode voor zorgvuldig beheer van gemeentelijke groenvoorzieningen.
 • Gebruik maken van de informatie van de opdrachtgever: waar komen welke beschermde soorten voor.
 • Opstellen van een plan van aanpak met daarin uitgewerkt:
  • Onderhoudsacties conform het plan/bestek van de opdrachtgever.
  • Uitwerking algemene zorgplicht.
  • Uitwerking algemeen zorgvuldig handelen.
  • Uitwerking specifiek zorgvuldig handelen afgestemd op het type groenvoorziening.
  • Rapportage en evaluatie van het uitgevoerde onderhoud: registratie aangetroffen beschermde planten en dieren (gekoppeld aan uitvoering van de maatregelen) en terugkoppeling naar de opdrachtgever.
  • Signalering van calamiteiten die het naleven van de gedragscode (tijdelijk) onmogelijk maken en terugkoppeling naar opdrachtgever.
  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates